Om OEP

Offentlig elektronisk postjournal er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. Virksomhetene bruker publiseringsløsningen til å gjøre sine egne postjournaler tilgjengelig på Internett for alle brukere. De ulike postjournalene blir deretter samlet i en felles database som blir gjort søkbar for brukerne. Brukerne kan søke etter informasjon gjennom OEP og bestille innsyn i den informasjonen de finner interessant. Denne bestillingen blir sendt til den virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Deretter blir bestillingen behandlet av virksomheten som et innsynskrav, og brukeren får svar direkte fra virksomheten.

Hva er formålet med OEP?

OEP er et ledd i regjeringens arbeid for å fremme åpenhet og demokrati i forvaltningen. Formålet med OEP er å gjøre offentlig forvaltning åpnere og lettere tilgjengelig for brukerne. OEP er hjemlet i offentlighetsloven med tilhørende forskrift.

Hvem står bak OEP?

Direktoratet for forvaltning og IKT er forvaltnings- og administrasjonsansvarlig for tjenesten på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som eier tjenesten. Innholdet i OEP blir publisert av departementene og de statlige etatene som eier postjournalene. For tiden leverer følgende virksomheter postjournaler via OEP:

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Arbeidstilsynet
 • Arkivverket
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
 • Direktoratet for økonomistyring
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 • Direktoratet for nødkommunikasjon
 • Direktoratet for naturforvaltning (frem til 01.07.2013)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for utviklingssamarbeid
 • Domstoladministrasjonen
 • Finansdepartementet
 • Finanstilsynet
 • Fiskeri- og kystdepartementet (frem til 31.12.13)
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (frem til 31.12.13)
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsdepartementet
 • Fredskorpset
 • Fylkesmannen i Østfold
 • Fylkesmannen i Aust-Agder
 • Fylkesmannen i Buskerud
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Oppland
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Fylkesmannen i Rogaland
 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Telemark
 • Fylkesmannen i Troms
 • Fylkesmannen i Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Vestfold
 • Garantiinstituttet for eksportkreditt
 • Havforskningsinstituttet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Justervesenet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og forurensningsdirektoratet (frem til 01.07.2013)
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet (frem til 31.12.13)
 • Kompetansesenter for distriktsutvikling
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kunst i offentlige rom
 • Kystverket
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landbruksdirektoratet Alta
 • Landbruksdirektoratet Oslo
 • Landinfo
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Luftfartstilsynet
 • Medietilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet (frem til 31.12.13)
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Norges forskningsråd
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Akkreditering
 • Norsk Filminstitutt
 • Norsk kulturråd
 • Norsk Romsenter
 • Olje- og energidepartementet
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Politidirektoratet
 • Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
 • Samferdselsdepartementet
 • Senter for internasjonalisering av utdanning
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Språkrådet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens helsetilsyn
 • Statens innkrevingssentral
 • Statens institutt for rusmiddelforskning
 • Statens jernbanetilsyn
 • Statens kartverk
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens legemiddelverk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens strålevern
 • Statens vegvesen Region øst
 • Statens vegvesen Region midt
 • Statens vegvesen Region nord
 • Statens vegvesen Region sør
 • Statens vegvesen Region vest
 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statsbygg
 • Statsministerens kontor
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tilsynsutvalget for dommere
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Om den tekniske løsningen

Tjenesten ble utviklet i samarbeid med Machina AS. Det er lagt vekt på at løsningen skal være basert på åpen kildekode. Tjenesten er utviklet med tanke på å være tilgjengelig for alle brukergrupper, i samsvar med prinsippene om universell utforming og kvalitetskravene til offentlige nettsteder.